Tiếng Trung Du Lịch: Xin Visa Du Lịch & Du Học 03

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lesson 03:出行篇 (Chūxíng piān) – Part 1

I.生词

 1. 申请 Shēnqǐng xin cấp, apply 
 2. 签证 qiānzhèng visa, thị thực 
 3. 贵国 guì guó quý quốc 
 4. 夏威夷 xiàwēiyí Hawaii
 5. 邀请 yāoqǐng mời, invite 
 6. 教授 jiàoshòu giáo sư 
 7. 邀请函 yāoqǐng hán thư mời 
 8. 立刻 lìkè ngay lập tức 
 9. 经济来源 jīngjì láiyuán nguồn tài chính, nguồn kinh tế 
 10. 遗憾 yíhàn đáng  tiếc 
 11. 不必 bùbì không cần thiết  
 12. 操心 cāoxīn lo lắng 
 13. 再加上 zài jiā shàng thêm vào đó 
 14. 掌握 zhǎngwò nắm bắt (cơ hội, kiến thức, …)
 15. 兼职 jiānzhí partime job 
 16. 攻读 gōngdú học 
 17. 奖学金 jiǎngxuéjīn học bổng 
 18. 深造 shēnzào học chuyên sâu
 19. 自助 zìzhù tài trợ 
 20. 似乎 sìhū gần như, hầu như 
 21. 学费 xuéfèi học phí 

II.课文

出行篇 01:申请工作签证(Shēnqǐng gōngzuò qiānzhèng)

旅客:早上好,我来是想询问我是否可以得到贵国的签证?

Lǚkè: Zǎoshang hǎo, wǒ lái shì xiǎng xúnwèn wǒ shìfǒu kěyǐ dédào guì guó de qiānzhèng?

工作人员:你为什么要去美国呢?

Gōngzuò rényuán: Nǐ wèishéme yào qù Měiguó ne?

旅客:应夏威夷大学的邀请,我要去那里教授两年的中文。

Lǚkè: Yīng xiàwēiyí dàxué de yāoqǐng, wǒ yào qù nàlǐ jiàoshòu liǎng nián de zhōngwén.

工作人员:请问我能看一下你的邀请函吗?

Gōngzuò rényuán: Qǐngwèn wǒ néng kàn yīxià nǐ de yāoqǐng hán ma?

旅客:当然,给您。

Lǚkè: Dāngrán, gěi nín.

工作人员:好的。我们一得到消息就立刻通知你。

Gōngzuò rényuán: Hǎo de. Wǒmen yī dédào xiāoxī jiù lìkè tōngzhī nǐ.

出行篇 02:申请留学签证 (Shēnqǐng liúxué qiānzhèng)

工作人员:你有英国学校发的奖学金作为你在那里的经济来源吗?

Gōngzuò rényuán: Nǐ yǒu yīngguó xuéxiào fā de jiǎngxuéjīn zuòwéi nǐ zài nàlǐ de jīngjì láiyuán ma?

旅客:非常遗憾,我没有。

Lǚkè: Fēicháng yíhàn, wǒ méiyǒu.

工作人员:那么你如何能够证明在你读书的几年中不必为经济来源操心呢?

Gōngzuò rényuán: Nàme nǐ rúhé nénggòu zhèngmíng zài nǐ dúshū de jǐ nián zhōng bùbì wèi jīngjì láiyuán cāoxīn ne?

旅客:嗯,在我上大学的时候,我参加了许多的社会活动并积累了丰富的经验。再加上我对英语的掌握能力,我相信我一定可以通过做兼职工作获得足够的经济支持的。

Lǚkè: En, zài wǒ shàng dàxué de shíhòu, wǒ cānjiāle xǔduō de shèhuì huódòng bìng jīlěile fēngfù de jīngyàn. Zài jiā shàng wǒ duì yīngyǔ de zhǎngwò nénglì, wǒ xiāngxìn wǒ yīdìng kěyǐ tōngguò zuò jiānzhí gōngzuò huòdé zúgòu de jīngjì zhīchí de.

工作人员:你刚才的谈话似乎已经说服我了。

Gōngzuò rényuán: Nǐ gāngcái de tánhuà sìhū yǐjīng shuōfú wǒ le.

旅客:谢谢您的夸奖,不过我觉得事实胜于雄辩。

Lǚkè: Xièxiè nín de kuājiǎng, bùguò wǒ juédé shìshí shèng yú xióngbiàn.

工作人员:确实,你已经通过了,回去好好为你的新学期做准备吧o

Gōngzuò rényuán: Quèshí, nǐ yǐjīng tōngguòle, huíqù hǎo hào wéi nǐ de xīn xuéqí zuò zhǔnbèi ba.

旅客:非常感谢您。

lǚkè: Fēicháng gǎnxiè nín.

出行篇 03:申请留学签证 (Shēnqǐng liúxué qiānzhèng)

旅客:早上好,先生。我是来自青海大学的刘鹏。我今天是为了签证来进行面试的。

lǚkè: Zǎoshang hǎo, xiānshēng. Wǒ shì láizì qīnghǎi dàxué de liú péng. Wǒ jīntiān shì wèi le qiānzhèng lái jìnxíng miànshì de.

工作人员:很高兴见到你。你介意我问你几个问题吗?

Gōngzuò rényuán: Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ. Nǐ jièyì wǒ wèn nǐ jǐ gè wèntí ma?

旅客:当然不了。

Lǚkè: Dāngrán bù le.

工作人员:你为什幺要去美国?

Gōngzuò rényuán: Nǐ wèi shé yāo yào qù Měiguó?

旅客:我想去美国深造,现在我正在攻读博士学位。

Lǚkè: Wǒ xiǎng qù Měiguó shēnzào, xiànzài wǒ zhèngzài gōngdú bóshì xuéwèi.

工作人员:你有没有得到奖学金?

Gōngzuò rényuán: Nǐ yǒu méiyǒu dédào jiǎngxuéjīn?

旅客:有的。校方已经给我提供了全领奖学金,这笔钱足够我支付那里的生活费和学费了。

Lǚkè: Yǒu de. Xiàofāng yǐjīng gěi wǒ tígōngle quán lǐng jiǎngxuéjīn, zhè bǐ qián zúgòu wǒ zhīfù nàlǐ de shēnghuófèi hé xuéfèi le.

出行篇 04:申请留学签证 (Shēnqǐng liúxué qiānzhèng)

萨拉:你能给我讲讲经济资助吗?

sà lā: Nǐ néng gěi wǒ jiǎng jiǎng jīngjì zīzhù ma?

杰西:你想知道什么呢?

Jié xī: Nǐ xiǎng zhīdào shénme ne?

萨拉:怎么去申请?

Sà lā: Zěnme qù shēnqǐng?

杰西:在校方给你寄过来的第一张表格里,就是这张,你应该告诉他们你需要申请经济资助。

Jié xī: Zài xiàofāng gěi nǐ jì guòlái de dì yī zhāng biǎogé lǐ, jiùshì zhè zhāng, nǐ yīnggāi gàosù tāmen nǐ xūyào shēnqǐng jīngjì zīzhù.

萨拉:然后呢?

Sà lā: Ránhòu ne?

杰西:如果你的申请通过了,他们会给你寄过来至少两张表,一张是录取通知书,其余的就是关于经济资勋的表格了。

Jié xī: Rúguǒ nǐ de shēnqǐng tōngguòle, tāmen huì gěi nǐ jì guòlái zhìshǎo liǎng zhāng biǎo, yī zhāng shì lùqǔ tōngzhī shū, qíyú de jiùshì guānyú jīngjì zī xūn de biǎogé le.

萨拉:那要是申请没有通过怎么办呢?

Sà lā: Nà yàoshi shēnqǐng méiyǒu tōngguò zěnme bàn ne?

杰西:他们会告诉你不能获得资助。

Jié xī: Tāmen huì gàosù nǐ bùnéng huòdé zīzhù.