Tiếng Trung Du Lịch: Đặt phòng 01

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lesson 1:住宿篇 (Zhùsù piān)

I. 生词

 1. 柜台服务员 Guìtái fúwùyuán Nhân viên tiếp tân
 2. 预订处 yùdìng chù Quầy tiếp tân
 3. 询问 xúnwèn tra hỏi
 4. 是否 shìfǒu có phải không?
 5. 空余 kòngyú trống, rảnh rỗi(thời gian)
 6. 单人间 dān rénjiān phòng đơn
 7. 双人间 shuāng rénjiān phòng đôi
 8. 订满 dìng mǎn đặt full hết
 9. 客满 kè mǎn  full khách 
 10. 旅馆 lǚguǎn hotel 
 11. 浴室 yùshì phòng tắm
 12. 套房 tàofáng phòng 
 13. 空床 kōng chuáng giường trống
 14. 面朝 miàn cháo hướng ra (biển, cửa sổ,…)
 15. 大海 dàhǎi biển lớn
 16. 淋浴 línyù buồng tắm đứng

II. 课文

住宿篇(1): 预订房间 (Yùdìng fángjiān)

柜台服务员: 预订处。请问我能帮你忙吗?

Guìtái fúwùyuán: Yùdìng chù. Qǐngwèn wǒ néng bāng nǐ máng ma?

客 户: 是的, 我想订一间5月3号的房间。

Kèhù: Shì de, wǒ xiǎng dìng yī jiàn 5 yuè 3 hào de fángjiān.

柜台服务员: 几个人呢?

Guìtái fúwùyuán: Jǐ gèrén ne?

客户: 只有一个人。

Kèhù: Zhǐyǒu yīgè rén.

柜台服务员: 能告诉我你的名字吗?

Guìtái fúwùyuán: Néng gàosù wǒ nǐ de míngzì ma?

客户: 约翰。

Kèhù: Yuēhàn.

******************************************

住宿篇(2): 询问是否还有空余房间 (Xúnwèn shìfǒu hái yǒu kòngyú fángjiān)

客户:打扰一下,请问你们还有空余房间吗?

Kèhù: Dǎrǎo yīxià, qǐngwèn nǐmen hái yǒu kòngyú fángjiān ma?

柜台服务员:让我看看。 是的,我们还有房间。

Guìtái fúwùyuán: Ràng wǒ kàn kàn. Shì de, wǒmen hái yǒu fángjiān.

客户:我想订个单人间。

Kèhù: Wǒ xiǎng dìng gè dān rénjiān.

柜台服务员:你要住多久?

Guìtái fúwùyuán: Nǐ yào zhù duōjiǔ?

客户:5天,从2月13号到18号。

Kèhù:5 Tiān, cóng 2 yuè 13 hào dào 18 hào.

******************************************

住宿篇(3):没有空客房(Méiyǒu kòng kèfáng)

客户:我想订一间明天的房间。

Kèhù: Wǒ xiǎng dìng yī jiàn míngtiān de fángjiān.

柜台服务员:很抱歉,我们的房间已经订满了。

Guìtái fúwùyuán: Hěn bàoqiàn, wǒmen de fángjiān yǐjīng dìng mǎn le.

客户:那有4号的吗?

Kèhù: Nà yǒu 4 hào de ma?

柜台服务员:有,但只有一个单人间了,你要住吗?

Guìtái fúwùyuán: Yǒu, dàn zhǐyǒu yīgè dān rénjiānle, nǐ yào zhù ma?

客户:是的,请帮我预订一下。

Kèhù: Shì de, qǐng bāng wǒ yùdìng yīxià.

******************************************

住宿篇(4):客房已满(Kèfáng yǐ mǎn)

柜台服务员:我能帮助你吗?

Guìtái fúwùyuán: Wǒ néng bāngzhù nǐ ma?

客户:是的,明天有没有空房间?

Kèhù: Shì de, míngtiān yǒu méiyǒu kòng fángjiān?

柜台服务员:抱歉,我们已经客满了。

Guìtái fúwùyuán: Bàoqiàn, wǒmen yǐjīng kè mǎn le.

客户:那这附近有没有别的旅馆呢?

Kèhù: Nà zhè fùjìn yǒu méiyǒu bié de lǚguǎn ne?

柜台服务员:有,日落旅馆就离这儿3条街,或许你可以问问他们。

Guìtái fúwùyuán: Yǒu, rìluò lǚguǎn jiù lí zhèr 3 tiáo jiē, huòxǔ nǐ kěyǐ wèn wèn tāmen.

客户:谢谢。

Kèhù: Xièxiè.

******************************************

住宿篇(5):预订有浴室的房间 (Yùdìng yǒu yùshì de fángjiān)

客户:我能订13号到18号的房间吗?

Kèhù: Wǒ néng dìng 13 hào dào 18 hào de fángjiān ma?

柜台服务员:当然。您想要间什么样的房间呢?

Guìtái fúwùyuán: Dāngrán. Nín xiǎng yào jiān shénme yàng de fángjiān ne?

客户:我想要个套房。多少钱呢?

Kèhù: Wǒ xiǎng yào gè tàofáng. Duōshǎo qián ne?

柜台服务员:一晚40美元。

Guìtái fúwùyuán: Yī wǎn 40 měiyuán.

******************************************

住宿篇(6): 预订面朝大海的房间 (Yùdìng miàn cháo dàhǎi de fángjiān)

客户:还有空床吗?

Kèhù: Hái yǒu kòng chuáng ma?

柜台服务员:有,您要什么的房间?

Guìtái fúwùyuán: Yǒu, nín yào shénme de fángjiān?

客 户:给我一间朝着大海的房间。另外,房间内要有淋浴。

Kèhù: Gěi wǒ yī jiàn cháozhe dàhǎi de fángjiān. Lìngwài, fángjiān nèi yào yǒu línyù.

柜台服务员:抱歉,现在我们只能您提供不带淋浴的房间。

Guìtái fúwùyuán: Bàoqiàn, xiànzài wǒmen zhǐ néng nín tígōng bù dài línyù de fángjiān.

客户:哦,没关系。

Kèhù: Ó, méiguānxì.