Tiếng Trung Du Lịch: Đặt Phòng 02

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lesson 02:住宿篇 (Zhùsù piān) – Part2

I. 生词

 1. 独立浴室 Dúlì yùshì phòng tắm riêng
 2. 顶层 dǐngcéng tầng cao nhất
 3. 无所谓 wúsuǒwèi sao cũng được
 4. 租金 zūjīn tiền thuê
 5. 包括 bāokuò bao gồm
 6. 餐费 cān fèi phí ăn uống
 7. 闭路电视 bìlù diànshì CCTV
 8. 洗衣机 xǐyījī máy giặt 
 9. 自费 zìfèi tự phí 
 10. 呆 dāi ở, stay 
 11. 提供 tígōng cung cấp 
 12. 儿童半价 értóng bànjià trẻ em nửa giá 
 13. 入住 rùzhù check in 
 14. 退房 tuì fáng check out 
 15. 三餐 sān cān 3 bữa
 16. 打折 dǎzhé giảm giá 

II. 课文

住宿篇(7):单人间 & 双人间 (Dān rénjiān & shuāng rénjiān)

柜台服务员:您好,我能为您做什么吗?

Guìtái fúwùyuán: Nín hǎo, wǒ néng wéi nín zuò shénme ma?

客户:是的,我想订个明天的房间。

Kèhù: Shì de, wǒ xiǎng dìng gè míngtiān de fángjiān.

柜台服务员:单人间还是双人间?

Guìtái fúwùyuán: Dān rénjiān háishì shuāng rénjiān?

客户:一个带独立浴室的单人间。

Kèhù: Yīgè dài dúlì yùshì de dān rénjiān.

柜台服务员:顶层的房间您觉得怎么样?

Guìtái fúwùyuán: Dǐngcéng de fángjiān nín juédé zěnme yàng?

客户:无所谓。

Kèhù: Wúsuǒwèi.

住宿篇(8):询问租金 (Xúnwèn zūjīn)

客户:打扰一下,一个单人间多少钱?

Kèhù: Dǎrǎo yíxià, yígè dān rénjiān duōshǎo qián?

柜台服务员:一晚50美元。

Guìtái fúwùyuán: Yī wǎn 50 měiyuán.

客户:包括餐费吗?

Kèhù: Bāokuò cān fèi ma?

柜台服务员:当然。为您预订一间吗?

Guìtái fúwùyuán: Dāngrán. Wèi nín yùdìng yí jiàn ma?

客户:我想住一晚上。

Kèhù: Wǒ xiǎng zhù yì wǎnshàng.

住宿篇(9):询问提供的服务 (Xúnwèn tígōng de fúwù)

客户:打扰一下,请问还有房间吗?我想要个单人间。

Kèhù: Dǎrǎo yīxià, qǐngwèn hái yǒu fángjiān ma? Wǒ xiǎng yào gè dān rénjiān.

柜台服务员:有,你订什么时候的?

Guìtái fúwùyuán: Yǒu, nǐ dìng shénme shíhòu de?

客户:下周一。再问一下,房间里有闭路电视吗?

Kèhù: Xià zhōuyī. Zài wèn yíxià, fángjiān li yǒu bìlù diànshì ma?

柜台服务员:有,先生。

Guìtái fúwùyuán: Yǒu, xiānshēng.

客户:那有洗衣服务吗?

Kèhù: Nà yǒu xǐyī fúwù ma?

柜台服务员:抱歉,先生。您要自费这个服务。

Guìtái fúwùyuán: Bàoqiàn, xiānshēng. Nín yào zìfèi zhège fúwù.

住宿篇(10):包星期住宿的旅店 (Bāo xīngqí zhùsù de lǚdiàn)

柜台服务员:预定处,我能帮您什么吗?

Guìtái fúwùyuán: Yùdìng chù, wǒ néng bāng nín shénme ma?

客户:是的,我们打算在巴黎呆一周,想在你们旅店预订一间房。

Kèhù: Shì de, wǒmen dǎsuàn zài bālí dāi yīzhōu, xiǎng zài nǐmen lǚdiàn yùdìng yī jiàn fáng.

柜台服务员:几个人呢?

Guìtái fúwùyuán: Jǐ gèrén ne?

客户:3个人。顺便问一下,你们旅馆提供三餐吗?

Kèhù:3 Gèrén. Shùnbiàn wèn yīxià, nǐmen lǚguǎn tígōng sān cān ma?

柜台服务员:不提供,先生。 但我们有一项特别服务,专门为在这里住宿一个星期的家庭提供。这项服务很便宜而且更方便。

Guìtái fúwùyuán: Bù tígōng, xiānshēng. Dàn wǒmen yǒuyī xiàng tèbié fúwù, zhuānmén wèi zài zhèlǐ zhùsù yīgè xīngqí de jiātíng tígōng. Zhè xiàng fúwù hěn piányí érqiě gèng fāngbiàn.

客户:恩,那我们就预订这个服务吧。

Kèhù: Ēn, nà wǒmen jiù yùdìng zhège fúwù ba.

住宿篇(11):儿童半价

柜台服务员:早上好,先生,我能为您做些什么吗?

Guìtái fúwùyuán: Zǎoshang hǎo, xiānshēng, wǒ néng wéi nín zuò xiē shénme ma?

客户:我想登记入住。

Kèhù: Wǒ xiǎng dēngjì rùzhù.

柜台服务员:你预订了吗?

Guìtái fúwùyuán: Nǐ yùdìng le ma?

客户:没有,我想要个双人间。还有,儿童入住打折吗?

Kèhù: Méiyǒu, wǒ xiǎng yào gè shuāng rénjiān. Hái yǒu, értóng rùzhù dǎzhé ma?

柜台服务员:是的,儿童半价。

Guìtái fúwùyuán: Shì de, értóng bànjià.